Zpracování a ochrana osobních údajů

Phenomenal, Vladimír Pinkava,
IČO: 07548141, sídlem 54701 Náchod – Staré Město nad Metují, Českoskalická 161 zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podle něhož jsme dosud naplňovali naše povinnosti při zpracování osobních údajů.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Jméno a příjmení: abychom Vás správně oslovili
Adresa: abychom Vám mohli zaslat například vyhotovený dárkový poukaz
Telefonní číslo: abychom Vám mohli zavolat kvůli případné rezervaci

E-mailová adresa: abychom v případě, že se nedovoláme, mohli zvolit písemnou formu komunikace nad probíhající rezervaci
abyste mohli dostávat informace o nových produktech, službách, slevových akcích, souvisejících s produkty, které jste od nás již dříve zakoupili

Všechny výše uvedené účely zpracování jsou plně v souladu s Nařízením. Jednotlivé účely zpracování máme pečlivě popsány a identifikovány v našem Registru zpracování osobních údajů.

Jaké zásady při zpracování osobních údajů dodržujeme?

Osobní údaje jsou u nás vždy zpracovávány v souladu se zákonem, nově právním předpisem EU. Zpracování osobních údajů u nás probíhá zcela transparentně a korektně. Subjekty údajů (neboli klienty z řad fyzických osob), jejichž osobní údaje chceme zpracovávat, informujeme, jak způsobem a s jakou ochranou údaje nadále zpracovávat hodláme a zda bude docházet k předání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje od klientů vyžadujeme jen pro legitimní účely, v přiměřené míře a nezbytném rozsahu. Uvědomujeme si, že Vaše osobní údaje smíme zpracovávat jen v nezbytném rozsahu v souladu s konkrétním účelem jejich použití a Vy vždy budete vědět, jak jsme s nimi naložili.

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou v ohledu na účel jejich zpracování. Phenomenal je správcem Vašich osobních údajů a jejich zpracovatelem pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění právního titulu zpracování a jakmile uplyne lhůta stanovená k jejich uchování či důvody jejich zpracování, údaje zlikvidujeme v souladu s naším skartačním spisovým řádem.

Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům zabezpečujícím jejich integritu, celistvost a důvěrnost. Phenomenal se svým řízením bezpečnosti informací umí osobní údaje ochránit před neoprávněným nakládáním, zpracováním, zneužitím, poškozením, zničením a nebo ztrátou.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě níže uvedených právních titulů. Souhlas se zpracováním osobních údajů (“souhlas” subjektu údajů je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů)

Vždy Vám povíme o konkrétních účelech zpracování OÚ a době, po jakou je budeme zpracovávat

 • vždy můžete souhlas odvolat
 • vždy můžete požadovat vymazání vašich OÚ

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů (tedy i stávající i potenciální klient právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. Pokud tuto námitku vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány (=> Článek: 12)

Jak získáváme osobní údaje?

Osobní údaje fyzických osob získáváme výlučně z dobrovolně poskytnutých informací při vzájemném kontaktu se subjekty údajů. Některé osobní údaje můžeme získávat z veřejných rejstříků nebo webových stránek subjektů či oborových stránek. Při získání těchto údajů následně kontaktujeme subjekt se souhlasem o zasílání novinek. Nepodporujeme obchodování s osobními údaji a nekontaktujeme potenciální zákazníky díky pokoutně získaným osobním údajům.

Osobní údaje našich klientů získáváme a zpracováváme primárně k naplnění právních č i zákonných povin­ností stanovených právním řádem České republiky a Evropské Unie. Druhotným účelem je pak fungování a rozvoj společnosti ve vztahu k našim klientům v případech, kdy je při poskytování služeb předání osobních údajů nezbytné. Ve zbylém rozsahu získáváme údaje pro trvalé zlepšování naší nabídky služeb s cílem uspokojit co nejširší potřeby všech stávajících i nových klientů. 

Naše priorita je bezpečnost vašich osobních údajů

Data i osobní údaje chráníme nejmodernější­ technikou a v souladu s normou, jejíž dodržování je každoročně přezkoumáváno interními i externími audity.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Náš klient má právo být informován o zpracování svých osobních údajů tak, aby byla naplněna zásada transparentnosti zpracování:

Máte právo mj. znát:

 • účel zpracování (proč vaše oú chceme zpracovat)
 • totožnosti správce (Phenomenal)
 • naše oprávněné zájmy (proč Vám chceme dát možnost zůstat v kontaktu a zasílat obchodní sdělení?)
 • o příjemcích Vašich osobních údajů (nebojte, s dodavateli máme uzavřeny Zpracovatelské smlouvy a dobře je vybíráme)

Úplný výčet najdete v článcích 13 a 14 Nařízení. Mezi další práva klientů, jejichž OU zpracováváme, jsou ta založená na Vaší aktivitě (žádosti)

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Budeme Vám také oznamovat případné porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva a povinnosti.

Jak dlouho?

Pokud jste dočetli až sem, dozvíte se, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly získány. Například při udělení souhlasu, bude uchováván do skončení platnosti souhlasu, nebo žádosti o výmaz od subjektu údajů. Při obchodních vztazích jsou osobní údaje zpracovávány do okamžiku ukončení smluvních závazků nebo uplynutí zákonných důvodů, které nás ke zpracování opravňovaly.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Chcete vědět ještě více?

V případě dotazů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů a jejich zpracováním ve Phenomenal, Vladimír Pinkava využijte, prosím, e-mail info@phenomenal.cz